XD-00 Smart Kids 兒童戲劇證書課程 (Level 1 & Level 2)


XD-00 Smart Kids 兒童戲劇證書課程 (Level 1 & Level 2)

課程專為兒童設計,透過環繞繪本故事的劇場遊戲和角色扮演,培養兒童的(1)創意想像、(2)溝通表達能力、(3)協作能力及(4)自信心。